• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Výchovný poradca

Výchovný a kariérový poradca - Mgr. Katarína Kováčová

Výchovné poradenstvo:

          - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov  

          - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi,

            vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou

Kariérové poradenstvo:

          - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

          - informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

          - usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

          - informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte

          - umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy

          - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže

Aktuálne - prijímacie konanie pre žiakov 9. ročníka!!!

Usmernenie MŠ k prihláškam na stredné školy zo dňa 23.2.2021

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, pri ktorých sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na SŠ

Rozhodnutie MŠVVaŠ z 26.1. 2021 k prijímaciemu konaniu na stredné školy

Termíny podávania prihlášok na SŠ

na základe Rozhodnutia číslo: 2021/9113:1-A1810, Branislava Gröhlinga - ministra školstva, vedy, výskumu a športu, zo dňa 4.1.2021, Vám dávam do pozornosti aktuálne termíny k Testovaniu9 a prijímacím skúškam na stredné školy. (Celé rozhodnutie si môžete pozrieť tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/ )

Ø Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční :

·        v riadnom termíne 9. júna 2021

·        v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra

Ø Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

·        do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,

·        do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a

·        do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru (3 ročné učebné odbory)

Ø Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

a) v prvom termíne 3. a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  4. mája 2021

b) v druhom termíne 10. a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Ø Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok (talentové skúšky) na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Ø Overenie špeciálneho nadania (talentové skúšky) pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

Poznámky:

1.    K termínom a spôsobom podávania prihlášok na stredné školy zatiaľ neprišiel žiaden nový prípis, teda zatiaľ zostávajú            v platnosti:

-         Termín podania prihlášky na SŠ s talentovou skúškou do 20.2.2021

-         Termín podania prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky do 10.4.2021

2.    O prípadných zmenách a aktuálnych informáciách Vás budem priebežne informovať.

3.    V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok, resp. ak potrebujete pomoc, ma prosím kontaktujte emailom, príp. telefonicky po dohodnutom termíne.

 

Prihlášky vypĺňa ZŠ. Zákonný zástupca a žiak podpisom potvrdia údaje na prihláške.  Každý žiak si môže podať 3 prihlášky na SŠ.  V prípade záujmu žiaka o talentové skúšky, vypíše sa mu aj tretia prihláška. Na talentové skúšky si môže žiak podať len 2 prihlášky.

 

Nezabudnite sledovať stránku Školského výpočtového strediska www.svsbb.sk a www.svsmi.sk ako aj stránky stredných škôl s aktuálnymi informáciami.

Celoslovenskú štatistiku naplnenosti škôl nájdete tu.

Publikáciu "Ako na strednú školu" si môžete stiahnuť tu,  zoznam všetkých Slovenských stredných škôl tu.

Na vypísanie prihlášok na SŠ dostane každý žiak lístok, na ktorom označí svoj výber strednej školy a zameranie štúdia. Lístok bude podpísaný zákonným zástupcom žiaka.

Zápisný lístok

• Každý žiak dostane jeden "zápisný lístok na SŠ", ktorý na podpis preberie od výchovnej poradkyne.
• Keď bude žiak prijatý na strednú školu bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určitý deň na zápis na strednú školu, kde bude vykonaný zápis o jeho prijatí.
• V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej strednej školy a preniesť zápisný lístok na druhú strednú školu, na ktorú bolo jeho dieťa prijaté.

Testovanie 9

• Testovanie 9  2021  testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
• Termín Testovania 9: 9. 6. 2021.
• Náhradný termín Testovania 9: 24. 6. 2021.

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ