• |
 • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Rada školy

PLÁN  PRÁCE  na rok 2019

Máj

 • Otvorenie
 • Výročná správa RŠ za rok 2018
 • Prejednanie, doplnenie a schválenie plánu práce rady školy na rok 2019
 • Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1. polrok 2018/2019
 • Informácia o zápise  žiakov do 1.ročníka
 • Správa o hospodárení  za rok 2018
 • Oboznámenie s rozpočtom na rok 2019
 • Diskusia – aktuálne problémy

 

September

 • Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok  2018/2019
 • Organizácia školy v šk. r.2019/2020, personálne obsadenie
 • Plán práce školy na šk. rok 2019/2020
 • Priebežná správa o čerpaní rozpočtu školy
 • Diskusia – aktuálne problémy

 

Mgr. Katarína Šimková
predseda RŠ

 

Členovia RŠ pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Pedagogickí zamestnanci Mgr. K. Šimková
  Mgr. B. Kilíková
Nepedagogickí zamestnanci Bc. V. Lapajová
Rodičia p. E. Nemcová
  Mgr.  A. Houšková
  p. M. Pipasíková
  p. P. Halušková
Za zriaďovateľa JUDr. J. Ježíková
  Ing. D. Dorčák  PhD.
  Mgr. D. Galovič
  p. T. Kršková

OZNAMY

::všetky aktuality::

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ