• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Pre deviatakov

Výchovný poradca - Mgr. Katarína Kováčová

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

          - informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

          - usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

          - informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte

          - umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy

          - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže

Aktuálne - prijímacie konanie pre žiakov 9. ročníka!!!

-prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020

-potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať

-riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné  školy do 21. mája 2020

-riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

-prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020

-prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania

-konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímacie pohovory na stredné školy 2020  - neaktuálne!!!

Prihlášky vypĺňa ZŠ. Zákonný zástupca a žiak podpisom potvrdia údaje na prihláške.  Každý žiak si môže podať 3 prihlášky na SŠ.  V prípade záujmu žiaka o talentové skúšky, vypíše sa mu aj tretia prihláška. Na talentové skúšky si môže žiak podať len 2 prihlášky.

Nezabudnite sledovať stránku Školského výpočtového strediska www.svsbb.sk a www.svsmi.sk ako aj stránky stredných škôl s aktuálnymi informáciami.

Celoslovenskú štatistiku naplnenosti škôl nájdete tu.

Publikáciu "Ako na strednú školu" si môžete stiahnuť tu,  zoznam všetkých Slovenských stredných škôl tu.

Na vypísanie prihlášok na SŠ dostane každý žiak lístok, na ktorom označí svoj výber strednej školy a zameranie štúdia. Lístok bude podpísaný zákonným zástupcom žiaka.

Vypĺňanie prihlášok

• Na talentovky doniesť podklady na vypísanie prihlášky do 20. 1. 2020(lístok).
Vypísanú prihlášku dostane žiak  4. 2. 2020.
Skontrolovať stranu číslo 1.
• Na zadnej strane vypísať a podpísať riadok pod názvom školy /dátum dnešný, všetky potrebné podpisy.../.
• U detskej lekárky dať potvrdiť prihlášku / poplatok asi do 5€/.
• Prihlášku doniesť obratom späť výchovnej poradkyni do 9. 2. 2020!!!
Prihláška na SŠ s talentovou skúškou sa zasiela do 17. 2. 2020.
• Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť prehľad "Úspechy v súťažiach a olympiádach" /súpis za jednotlivé školské roky /, prípadne priložiť diplomy, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ ...

Termíny

Talentové skúšky: v termíne od 15. 3. - 30. 4. 2020

Prijímacie pohovory na SŠ - májové termíny - podklady na vypísanie prihlášky doniesť do 6. 3. 2020(lístok).
Vypísanú prihlášku dostane žiak najneskôr 13. 3. 2020.
Skontrolovať stranu číslo 1.
• Na zadnej strane vypísať a podpísať riadok pod názvom školy /dátum dnešný, všetky potrebné podpisy.../.
• U detskej lekárky dať potvrdiť prihlášku / poplatok asi do 5 €/.
• Prihlášku doniesť späť výchovnej poradkyni najneskôr do 27. 3. 2020!!!
• Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád organizovaných školou, centom voľného času, je potrebné doniesť prehľad "Úspechy v súťažiach a olympiádach" /súpis za jednotlivé školské roky /, prípadne priložiť diplomy, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ ...

 

Na riaditeľstve ZŠ musia byť všetky prihlášky na SŠ 27. 3. 2020,
pretože po tomto termíne sa už posielajú na stredné školy.

Prvé kolo prijímacích pohovorov: 11. 5. 2020 a 14. 5. 2020

Druhé kolo prijímacích pohovorov: 6. 6. 2020


Zápisný lístok

• Každý žiak dostane jeden "zápisný lístok na SŠ", ktorý na podpis preberie od výchovnej poradkyne.
• Keď bude žiak prijatý na strednú školu bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určitý deň na zápis na strednú školu, kde bude vykonaný zápis o jeho prijatí.
• V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej strednej školy a preniesť zápisný lístok na druhú strednú školu, na ktorú bolo jeho dieťa prijaté.
 

Testovanie 9

• Testovanie 9  2020  testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
• Termín Testovania 9: 1. 4. 2020.
• Náhradný termín Testovania 9: 15. 4. 2020.

OZNAMY

 • Rozprávkový večer s Mikulášom na „Hviezdoslavke“
  Dňa 5.12.2019 to v našej škole žilo nielen cez deň, ale aj večer...
  [čítaj viac]
   
 • Pasovačka prvákov na Hviezdoslavke
  Trošku netradične, ale veselo, v kráľovskom ustrojení, podľa vzoru rytierskych pasovaní na kráľovskom dvore, sme opäť v priestoroch ZŠ na Hviezdoslavovej ulici privítali našich nových žiačikov – prvákov...
  [čítaj viac]
   
 • Plenárne a triedne schôdzky RZ
  Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 26.9.2019 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach. Účasť všetkých rodičov je nutná!
  [čítaj viac]
   
< 1 >
::všetky aktuality::

POČASIE

SHMÚ  Meteoinfo