• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

PROJEKTY

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“

 

Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III.

Prijímateľ: Základná škola, Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca

Obdobie realizácie: 9. 2023 – 12. 2026

Personálne zabezpečenie inklúzie: 1 asistent učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

Miesto realizácie – Revúca

Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

VIAC O PROJEKTE

INFORMAČNÁ TABUĽA K PROJEKTU

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ