• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Kariérový poradca

Kariérový poradca – Mgr. Michaela Štefko

Kariérový poradca plní nasledovné úlohy:

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby sa vedeli orientovať v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov.  Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole.

Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu: KOMPOSYT.SK

Charakteristika kariérového poradenstva:

– zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

– rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

– podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

– sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční :

  •  v riadnom termíne 20. marca 2024
  •  v náhradnom termíne 4. apríla 2024 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra

Prijímacie konanie na SŠ:

Každý žiak si môže podať 4 prihlášky na SŚ - z toho 2 prihlášky na SŠ s talentovou skúškou a 2 prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky. Termíny podávania prihlášok na jednotlivé SŠ ako aj podmienky prijímania na SŠ budú zverejnené podľa usmernennia MŠVVaŠ SR a jednotlivých SŠ. Elektronické prihlášky vypĺňa zákonný zástupca a žiak. ZŠ potvrdí údaje na prihláške.

Termíny: Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2024/2025

Nezabudnite sledovať stránku Školského výpočtového strediska www.svsbb.sk a www.svsmi.sk ako aj stránky stredných škôl s aktuálnymi informáciami.

Zoznam všetkých stredných škôl na Slovensku si môžete stiahnuť TU

Pri výbere SŠ si môžete pomôcť aj informáciami, ktoré nájdete na stránkach:

Prehľad škôl a školských zariadení na Slovensku:

http://mapaskol.iedu.sk/

https://www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-stredne/

Výchova a vzdelávanie v stredných školách:

https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

„Ako na stredné školy?“ - súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách, zoznam všetkých SŠ na Slovensku:

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/uvod_ako_na_ss.pdf

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf

https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267

Duálne vzdelávanie:

  • všetko o duálnom vzdelávaní vrátane videovizitiek niektorých odborov:

http://dualnysystem.sk/

  • Školské výpočtové stredisko:

https://www.svs.edu.sk/

  • Profilové predmety na prijímacie konanie na SŠ:

https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly/

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce:

O prípadných zmenách a aktuálnych informáciách Vás budem priebežne informovať.

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok, resp. ak potrebujete pomoc, ma prosím kontaktujte emailom, príp. osobne po dohodnutom termíne.

Konzultačné hodiny:  štvrtok 13:30 – 14:30

email: michaela.jasenkov@gmail.com

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ