• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

História školy

Budova školy sa začala stavať 25. augusta 1972. Prvý školský rok v novej budove otvorili 18. novembra 1975. Do priestorov školy nastúpilo 470 žiakov, rozmiestnených v 18 triedach a 3 oddeleniach ŠKD. Prvým riaditeľom sa stal p. Vincent Blanár a zástupcom p. Rudolf Ivan. Učiteľský kolektív tvorilo 24 učiteľov, 3 vychovávateľky a 8 prevádzkových pracovníkov. Počet žiakov z roka na rok narastal. Najviac žiakov mala škola v školskom roku 1986/87 a to 702 v 23 triedach. V tomto školskom roku došlo aj k deleniu žiakov do novootvorenej budovy ZŠ na Jilemnického ulici. Počet žiakov klesol na 500- 540 v 20 triedach a tento počet sa udržuje dodnes. Tým, že počet žiakov narastal, stratili funkčnosť odborné učebne a všetky priestory sa zmenili na kmeňové triedy. Oddelenia ŠKD nemajú svoje zvláštne priestory, a tak popoludňajšia činnosť prebieha v učebniach. V rokoch 1976/78 sa upravovalo okolie školy. Vysádzali sa stromy, okrasné kríky, upravovali sa zelené plochy. V roku 1978 škola získala 1. miesto v okrese aj v kraji v súťaži " Tvorba a ochrana životného prostredia". Ešte aj dnes patrí areál školy k najkrajším v okrese.

V školskom roku 1976/77 sa otvára pri škole ŠŠS vo volejbale so zameraním na volejbal chlapcov. Prvým zanieteným trénerom bol p. Hurtečák. Svojpomocne sa vybudovali volejbalové kurty, ktoré sa slávnostne otvorili v júni 1981 pri príležitosti majstrovstiev ČSSR vo volejbale starších žiakov. V tom istom roku bola otvorená aj výstava o povstaleckom básnikovi Jankovi Brockovi, rodákovi z nášho mesta.

V roku 1991 sa mení vedenie školy. Riaditeľkou školy sa stáva p. Dana Belicová a jej zástupkyňou p. Darina Poliaková. V tomto období sa upravili vnútorné priestory na prezúvanie žiakov, prekryli sa strechy, vybudovali pareniská, doplnilo sa detské ihrisko preliezkami pre deti z ŠKD. Za pomoci sponzorov sa vybudovala posilňovňa.

Škola od svojho vzniku patrí medzi najúspešnejšie školy v okrese i v kraji v prospechu žiakov, súťažiach i olympiádach, ale i v športe a vo výsledkoch na prijímacích skúškach. V roku 1997 odchádza p. Belicová do dôchodku. Riaditeľkou sa stáva p. Darina Poliaková a jej zástupkyňou p. K. Šimková. V tomto období sa vybudovala herňa ŠKD, zriadili a sponzorsky zariadili nábytkom 2 moderné počítačové učebne s 22 počítačmi, učebňa cudzích jazykov, žiacka knižnica, rekonšruovala sa riaditeľňa, vybudovalo jazykové laboratórium. V r. 2010 pod vedením Mgr. Igora Gala prešla škola rekonštrukciou z fondov EÚ, postupne sme zrekonštruovali aj telocvičňu, hygienické a sociálne zariadenia,  a mnoho iných vecí.

Pod vedením p. riaditeľky Galovičovej sa podarilo dokončiť úplnú rekonštrukciu hygienických zariadení, zrekonštruovať sprchy pri telocvični a vybudovať relaxačnú zónu, kde sa nachádza exteriérový stolnotenisový stôl a exteriérové fitnes prvky a pódium.

V súčasnosti školu navštevuje 393 žiakov, stará sa o nich 24 pedagogických pracovníkov, 6 vychovávateliek. Na oddelení PaM pracuje 1 mzdová a 1 finančná účtovníčka, o čistotu sa starajú 4 upratovačky. Riaditeľkou je Mgr. Monika Galovičová, zástupcami riaditeľa Mgr. Dana Serbáková a Mgr. Ondrej Bafia. Naďalej sa snažíme udržiavať si kredit najlepšej školy v meste. Aj napriek klesajúcej demografickej krivke počet žiakov v našej škole stúpa.

Aj napriek zložitej ekonomickej situácii zabezpečujeme výchovno-vzdelávací proces na vysokej kvalitatívnej úrovni, o čom svedčia aj výsledky v TESTOVANÍ 5 a 9, v rôznych súťažiach, olympiádach a tiež aj výsledky prijímacích skúšok na stredné školy.

V roku 2020 sme si pripomenuli 45 rokov od otvorenia našej školy.

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ